Ugrás a tartalomhoz

Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Tisztelt Szülők!

Szentendre Városi Óvodák és Tagóvodái várja azon szülők jelentkezését, akik a 2020/2021. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik. A beiratkozás időpontja:  2020. április 20-23.,, 8.00-tól 12.00 óráig, A beiratkozás helyszíne: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.

Óvodai nyílt napok: 2020. március 30., 31. és április 1., 8.00–11.00 óra

A beiratkozás időpontja:   2020. április 20-23., 8.00–12.00 óra a következő beosztás szerint:

 • április 20. (hétfő): Vasvári úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda
 • április 21. (kedd): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda
 • április 22. (szerda): Szivárvány Tagóvoda és Óvodaközpont
 • április 23. (csütörtök): Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe. Az intézmények a szentendrei óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvodák felvételi körzetén kívül él.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvodák mindegyike alkalmas, melyek az alábbi címeken érhetők el:

 • Bimbó úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Bimbó u. 8-10.
 • Egres úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Egres út 66.
 • Hold utcai Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hold u. 10.
 • Izbégi Tagóvoda: 2000 Szentendre, Szentlászlói u. 92.
 • Óvodaközpont: 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.
 • Püspökmajori Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
 • Szivárvány Tagóvoda: 2000 Szentendre, Kálvária út 22.
 • Vasvári Pál úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek illetve a szülők nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemutatni.

Felhívjuk a 2017. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2020. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2020. május 25.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Fülöp Zsolt polgármester

 

További cikkeink a témában