Ugrás a tartalomhoz
Kiemelt kép a Pályázati kiírás a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói munkakörének betöltésére című karrierhez

Pályázati kiírás a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói munkakörének betöltésére

Foglalkoztatás típusa:
Teljes munkaidő
Jelentkezési határidő:
2024. március 27.
Jelentkezés
Szentendre Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtár ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói munkakörének betöltésére.

A költségvetési szerv fenntartója Szentendre Város Önkormányzat.

A munkaviszony időtartama: Határozott, 5 évig tartó munkaviszony

Próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezés napjától kezdődően 5 évre szól.

A kinevezés és felmentés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a múzeumigazgató megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges. A múzeumigazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.
A múzeumigazgató önállóan képviseli az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt.

A munkavégzés helye: 2000 Szentendre, Duna korzó 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Vezeti az intézményt, egy személyben felelős az intézmény törvényes működéséért és gazdálkodásáért;
 • az intézmény munkavállalói esetében kizárólagosan gyakorolja a munkáltatói jogokat, közvetlenül irányítja a munkaviszonnyal, munkakörülményekkel, munkafeltételekkel kapcsolatos tevékenységet, a fegyelmi jogkör gyakorlója;
 • gondoskodik az intézmény éves költségvetésének és munkatervének, valamint költségvetési és szakmai beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról;
 • gondoskodik a Kult. tv. 42.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti szakmai dokumentumok – küldetésnyilatkozat, stratégiai terv, állományvédelmi terv, gyűjteménygyarapítási és revíziós terv, múzeumi digitalizálási stratégia – elkészítéséről és azoknak a fenntartó általi jóváhagyásáról;
 • gondoskodik a jogszabályokban meghatározott szabályzatok elkészítéséről,
 • az intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéshez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről;
 • irányítja és összehangolja az intézmény szervezeti egységeinek és munkatársainak a tevékenységét;
 • az intézményi ügyekben múzeumigazgatói utasítást ad ki;
 • gyakorolja az önálló költségvetési gazdálkodásból, az előirányzat felhasználásából, valamint az önálló bér- és munkaerő-gazdálkodásból eredő jogokat;
 • vezeti és ellenőrzi a költségvetés végrehajtását;
 • irányítja az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét és számon kéri annak végrehajtását;
 • az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a belső kontrollrendszer működtetéséről, amelyet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a szerinti nyilatkozatban értékel;
 • gondoskodik az intézményt érintő jogszabályi és fenntartói rendelkezéseknek az érdekeltekkel történő megismertetéséről;
 • támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, működteti a munkáltató és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés fórumait;
 • folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját;
 • dönt szerzeményezési ügyekben és a letétek elfogadásáról;
 • a hatályos jogszabályok előírásait betartva engedélyezi a gyűjteményekben lévő műtárgyak kölcsönzését, kérésre engedélyezi más intézmények és magánszemélyek muzeális tárgyainak restaurálását;
 • engedélyezi az intézmény területén végzett filmforgatásokat és fotózásokat, egyéb külső rendezvényeket;
 • az igazgató együttműködik Szentendre kulturális és turisztikai cégeivel, illetve a Szentendrén lévő központtal rendelkező más kulturális cégekkel, így a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Kft-vel (a MANK-kal) is,
 • a szentendrei művészet jelen és múlt meghatározó alakjainak folyamatos és korszerű bemutatása, a kismúzeumi különleges hálózat működtetése lehetőségének megvizsgálása;
 • működteti a belső kontrollrendszert, kétévente köteles a belső kontrollrendszerek témakörben továbbképzésen részt venni a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben előírtak szerint;
 • gondoskodik az iratkezelés és irattározás jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítéséről;
 • irányítja az intézmény nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését;
 • közvetlenül irányítja az intézmény tudományos és kiadói tevékenységét, figyelemmel az 1/2017. sz. Etikai Kódexre, meghatározza a publikációs tevékenységet;
 • biztosítja a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és az intézményi Üzemi Tanács jogszabályban meghatározott működési feltételeit;
 • ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

Az igazgatói munkakör betöltésének feltételei:

A pályázat elbírálásának időpontjában a pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

 • az EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontjában meghatározottak alapján:
  – mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség;
  – KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
  – végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik;
 • az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló igazolás. Amennyiben nem rendelkezik ezzel a képzettséggel, a kinevezésétől számított 2 éven belül kell elvégeznie. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést korábban elvégezte, és azt okirattal igazolja;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

A pályázók rangsorolásánál előnyt jelent:
– Pest vármegye és Szentendre város hagyományainak és művészetének alapos ismerete,
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység folytatása,
– közgyűjteményt kezelő vagy kulturális intézményben szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai, fényképes önéletrajzot,
 • részletes szakmai és vezetési programot
 • a végzettséget, szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okiratok másolatát teljeskörűen (az eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából),
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást arról, hogy azt a Belügyminisztériumtól határidőben megigényelte
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetetlenségi ok;
 • amennyiben nem rendelkezik az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzettséggel, nyilatkozata arról, hogy vállalja elvégzését legkésőbb a kinevezésétől számított 2 éven belül
 • nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez;
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.

Illetmény és juttatások:
A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül meghatározásra.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat eredményes lezárását követően azonnal.

A munkába lépés napja: a pályázat Képviselő-testület általi elbírálását és a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 27. (szerda)

A pályázat benyújtás helye, módja:
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Központi Iktatójában hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30 között; hivatali munkaidőben személyesen, vagy postai úton (a postára adás időpontja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet); írásban, zártan, egy eredeti és két másolati példányban, A/4 méretű lapokon, másolópapíron. Az eredeti és az egyik másolati példányt kötve, vagy fűzve kell benyújtani, míg a második másolati példányt nem szabad kötni, vagy fűzni annak érdekében, hogy a pályázat lapbehúzós géppel másolható vagy szkennelhető legyen kizárólag a bírálat érdekében, az ahhoz szükséges mértékben. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Ferenczy Múzeumi Centrum – igazgató.
Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs.

Az e-mailen történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a hibamentes és folyamatos kapcsolattartást.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.femuz.hu és www.szentendre.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lauter Éva a +36 30 4091547-es telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: A bizottságok véleményére figyelemmel az igazgató kinevezéséről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázókat az EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság, továbbá a Képviselő-testület mellett állandóan működő Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság hallgatja meg.
A bizottságok véleményére figyelemmel az igazgató kinevezéséről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésen dönt.
A Kult. tv. 45. § (4) bekezdésére tekintettel az igazgató kinevezéséhez a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

Eredményhirdetés: a döntésről írásban értesítjük a pályázókat és a döntést közzétesszük a www.szentendre.hu honlapon. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázóknak visszajuttatjuk.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentendre Város Önkormányzat képviseletében:

Fülöp Zsolt
polgármester