Ugrás a tartalomhoz

A március 14-i testületi ülés főbb hírei

Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló törvényhez kapcsolódóan, a Lechner Tudásközpont megbízásából a DNS Építészműterem és a DZone studio konzorciuma elkészítette a Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvét, az ÉTAK-ot. A kézikönyv bemutatja a Pilis térség természeti értékeit, a régió településeinek jellegzetes építészeti karakterét, kulturális örökségét. Az ÉTAK lehetővé teszi, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a régióról szóló rendszerezett tudás, akár helyi lakosként, akár tervezőként vagy döntéshozóként szeretné jobban megismerni a tájegységet.

A kézikönyv kiemelt figyelmet fordít a turizmus szempontjaira, mint meghatározó régiós adottságra. Az alapelvek és a sajátosságok bemutatása mellett konkrét ajánlásokat, jó és kerülendő példákat tartalmaz áttekinthető formában, igényes fotókkal. A javaslatok megfogalmazásánál figyelembe veszi a jövő kihívásait is, mint a sajátos műszaki berendezések elhelyezése, fenntarthatóság, vagy a változatos, de a környező tájba illeszkedő növényhasználat.

Népjóléti intézkedések

A képviselők tájékoztatót olvashattak a polgármesteri hatáskörbe tartozó szociális ellátások terén hozott döntések fő számairól a tavaly novembertől februárig tartó időszakban. A segélyek megállapítása a helyi és központi jogszabályok alapján történik.

Tájékoztató a környezeti állapotról

A képviselők megtárgyalták és tudomásul vették a város környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatót. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján a települési önkormányzatoknak elemezniük, értékelniük kell a környezet állapotát az illetékességi területükön, és arról legalább évente egyszer tájékoztatniuk a lakosságot. A törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat elkészítette a város környezeti állapotának értékelését, mely a 2018. évre vonatkozó környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek ismertetésére és a vizsgálati eredmények értékelésére terjed ki.

Vagyonnyilatkozatok

Az önkormányzati képviselők a megválasztásuktól kezdve, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolniuk kell a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, valamint gyermekek vagyonnyilatkozatát is. A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési feladatának eleget téve a 2019. február 20-i ülésén megállapította, hogy Szentendre Város Képviselő-testületének valamennyi tagja határidőben eleget tett kötelezettségének, és leadott nyilatkozatok formai szempontból megfelelőek.

Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

A rendelet szabványos gyűjtőedény használatát írja elő, azonban egyes zsákos és üdülőtulajdonos ingatlanhasználónál ez még mindig nem történt meg, illetve nem érvényesül az a feltétel sem, hogy a legkisebb méretet kizárólag egyedülálló ügyfelek vehetik igénybe, ezért a rendeletben rögzítették ennek határidejét, és a bejelentés elmaradása esetén teendő intézkedést.

Emelkednek a köztemetői díjak

A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg, a törvény értelmében a díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. A temető üzemeltetője kezdeményezte a díjtételek emelését. A képviselő-testület az infláció mértékével történő általános áremelést tartott elfogadhatónak, így a rendeletben megszabott árakat 2,8%-kal emelték.

Semmelweis Díj

Dr. Pázmány Annamária intézményvezető javaslatára módosították a Semmelweis Díjról szóló önkormányzati rendeletet, mely alapján ezentúl nem csak a közalkalmazotti jogviszonyban álló, hanem az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók is részesíthetők munkájuk elismeréseként a díjban.

Közbeszerzési Terv

A képviselők a februári ülésen jóváhagyták az önkormányzat közbeszerzési tervét a projektek mielőbbi lebonyolítása érdekében, melyet a mostani ülésen további két közbeszerzési eljárással egészítettek ki. A Postás strand fejlesztése címen a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. bruttó 99,98 millió Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot, melyből az első félévben az alábbi beruházások valósulhatnak meg: közösségi-tér kialakítása a szükséges infrastrukturális beruházásokkal, napozó- és rendezvénytér kialakítása, a területen belüli közlekedési infrastruktúra fejlesztése, szabadidősport- rekreációs tevékenységek elősegítése (fitness-park létesítése; játszótér fejlesztés). Az Egészséges Budapest Program keretében a SZEI számára bruttó 180 millió Ft értékű eszközfejlesztés válik lehetővé 2019-ben. A támogatott Szentendre Város Önkormányzat lesz, ezért a beszerzést szerepeltetni kell az önkormányzat közbeszerzési tervében kell.

A Castrumba költözik a Rendészeti Igazgatóság

A képviselő testület a tavaly októberi ülésén döntött arról, hogy a város közbiztonságának és közrendjének javítása érdekében 2019. március 1. napjától megalapítja a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságot, melynek gazdálkodási feladatait a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatalban lévő irodai helyhiány miatt a mintegy 20 fővel működő szervezeti egység számára – az Igazgatóság vezetőjével, Jámbor Ferenccel történt egyeztetéseket követően – a Paprikabíró utca 21. sz. alatti Castrum Center épületében bérelnek irodahelyiségeket, határozatlan időtartamra.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

A képviselő-testület 2013-ban fogadta el a 2013-2018 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot, mely elemzi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek– helyzetét, és meghatározza a problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A törvény szerint az önkormányzatoknak ötévente új dokumentumot kell létrehozni, ezért szükségessé vált a Program lezárásának elfogadása, valamint az újabb öt évre vonatkozó Program előkészítése, mely a tervek szerint tavasszal kerül a testület elé jóváhagyásra.

Iskolai átszervezések

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola és a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vezetői intézményük átszervezésének véleményezését kérték az önkormányzattól. A képviselő-testület támogatta a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére tett javaslatot, mely szerint az iskola alapfeladatai új művészeti ágakkal (grafika és festészet, illetve jazz tanszak) bővülnek a Kálvária út 16. és a Rákóczi Ferenc utca 6. telephelyeken; illetve támogatta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére tett javaslatot, mely szerint az iskola alapfeladatai érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható SNI-s tanulók oktatásával bővülnek.

Gyermek háziorvosi feladatellátás

Dr. Kunsági Katalin gyermekorvos betegsége miatt az I. körzet gyermek háziorvosi feladatellátás átszervezése vált szükségessé, mivel az önkormányzat köteles gondoskodni az ellátás biztosításáról. A testület jóváhagyta a dr. Kunsági Bt. között szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, és a praxis betöltetlenségének idejére megbízási szerződéssel biztosítja a betegek ellátását.

 

További cikkeink a témában