Ugrás a tartalomhoz

Testületi hírek röviden

Hosszan tartott a tegnapi, szeptember 9-i képviselő-testületi ülés, amely bár nem volt mentes a vitáktól, a lényegi kérdésekben mégis egyhangú döntések születtek. A várt Szentendrei Klímastratégia viszont plágium vádja miatt végül nem került elfogadásra. A főbb döntéseket az alábbiakban vesszük sorra.

A vitás ingatlanügy rendezése

A képviselő-testület döntött a CYEB Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti vitás ingatlanügy rendezéséről, a jelenleg per tárgyát képező telekalakítással vegyes ingatlancsere-szerződés aláírásáról. A képviselő-testület egyhangúan arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy a CYEB szerződések eredeti szövegének technikai jellegű (helyrajzi számok, térmérték, átvezetések) módosítását tartalmazó szerződést írja alá. A képviselő-testület vizsgáló bizottság felállításáról is döntött, melynek feladata annak feltárása, hogy milyen körülmények között, milyen előkészítés eredményeként, kinek a döntése alapján születhettek meg a városra nézve hátrányos feltételeket tartalmazó szerződések. Mivel a Fidesz-frakció nem értett egyet a bizottság felállításával, ezért nem jelölt tagot a testületbe. A képviselő-testület további határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédje által készített jogi szakvélemény alapján intézkedjen a szerződések bírósági felülvizsgálatának előkészítéséről, a szerződések feltűnő értékaránytalanságára hivatkozva.

Turisztikai koncepció készül

A képviselő-testület egyhangúan megerősítette a 67/2020. (VII. 15.) Kt. sz. határozatában foglaltakat, újból elismerve, hogy „a Szentendrei Képtár, egykori Kereskedőház rekonstrukciója és a Templomdomb rekonstrukciója” c. projektek fontosak, és Szentendre turisztikai potenciáljának megtartása és fejlesztése érdekében megvalósítandóak.  A képviselő-testület felkérte a polgármestert Szentendre Turisztikai Koncepciójának az elkészítésére, amely az új kihívásoknak megfelelően, a készülő új országos koncepció célrendszerének figyelembevételével alapozza majd meg a turisztikai fejlesztési források felhasználását. Ennek kidolgozásához a Szentendre és Térsége TDM nKft. legfeljebb 850.000,- Ft +ÁFA összeget biztosít.

Új igazgató a HBPMK élén

A képviselő-testület elfogadta dr. Tóth Máté igazgatói kinevezését a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár élére. Az intézményvezetői álláshelyre ketten nyújtottak be érvényes pályázatot, és őket az öt fős véleményező bizottság három tagja augusztus 17-én hallgatta meg. A tagok egyhangúan, illetve a könyvtár dolgozóinak 93,3%-a is dr. Tóth Máté megbízását támogatták. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében az igazgatói megbízáshoz a fentieken felül miniszteri jóváhagyás is szükséges, mely döntést a miniszter a javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles meghozni, illetve ha ez a határidő eredménytelenül telik el, úgy kell tekinteni, hogy a miniszter a javaslatban foglaltakkal egyetértett.

Plágiummal vádolták a klímastratégia készítőjét, elmaradt a döntés

A képviselő-testület elnapolta a Szentendre 2020-as Klímastratégiájának megszavazását, amely egyben bevezető munka is lett volna egy későbbi Klíma Akciótervhez. Laárné Szaniszló Éva ugyanis jelezte, hogy véleménye szerint a munka, melyet Hernádi Krisztina Nóra jegyez, a Hegyvidéki Önkormányzat klímastratégiájának az átvétele, s ily módon plágium. A megvádolt szerző az állítást alapvetően nem tagadta, ezért Fülöp Zsolt javasolta az előterjesztés napirendről való levételét, amit a jelenlévő képviselők 11 igen, és 2 tartózkodás mellett megszavaztak.

Létrejött a Civil Ház

A képviselő-testület jóváhagyta a Szentendrei Civil Ház létrehozását, amely október 1-jétől a Péter-Pál utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban kezdheti meg tevékenységét, valamint felkérte a polgármestert, hogy a Szentendrei Civil Ház működésének részletes feltételeit, használatának rendjét az érintett civil szervezetekkel közösen dolgozza ki, és írja alá a működéshez szükséges megállapodásokat.

További fontosabb döntések röviden:

Új közbeszerzési és beszerzési szabályzatokat fogadott el a testület. Az anyagok a Transparency International szakértőinek bevonásával készültek, és TI jelenlévő képviselője elmondta, nagy hangsúlyt fektettek a nyilvánosság és az átláthatóság magas szintű érvényesülésére.

A képviselő-testület elfogadta a Városi Szolgáltató nZrt. 2020. I. féléves beszámolóját. A járványhelyzet alatt a társaság több feladatának ellátására nem került, illetve kerülhetett sor, valamint további költségmegtakarítási intézkedéseket vezetett be, így  60 646 eFt többlettel zárta a kérdéses időszakot. Tekintettel az nZrt. likviditási helyzetére, a képviselő-testület arról is döntött, hogy eltekint a kompenzációs többlet összegének visszafizetésétől.

A képviselő-testület elfogadta a Szentendrei Kulturális Központ nKft. 2020. évi módosított üzleti tervét. A társaság 2020. februári testületi ülésen elfogadott üzleti tervének az önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 250.000 eFt működési támogatás volt, mely összeg most 86.293 eFt-tal, azaz 34,52%-kal csökkent, és 163.707 eFt-ban került elfogadásra.

A Ferenczy Múzeumi Centrum személyi kiadásainak és minimális szakmai programjának teljesítése érdekében az idei évre irányadó eredeti előirányzatban szereplő önkormányzati támogatást a képviselő-testület megemelte.

Szentendre Város Önkormányzata 2021. évben is kiírja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, a rendelkezésre álló keretet pedig 500.000 forintban határozza meg. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak a támogatása, melynek Szentendre 2001. óta részese. Városunk jelenleg nyolc felsőoktatásban részt vevő hallgatót támogat, havi 5000 forint értékben (ez idén 400.000 Ft éves kiadást jelent), melyhez ugyanezt az összeget a pályázat kiírója is biztosítja.

2020. szeptember 9-étől a Városi Csónakház új neve: Pirk Ambrus Csónakház. Pirk Ambrus korai halálát követően a csónakházat üzemeltető négy vízisport egyesület ekként kíván emléket állítani a csónakház „lelkének”, aki 1997-től a Szentendre Városi Vízisport Egyesület elnöke volt.

 

Fotó: Bellai László

További cikkeink a témában