Ugrás a tartalomhoz

Pályázat: SZEI intézményvezetői állás

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői álláshelyére. Pályázat benyújtásának határideje:  2019. szeptember 13.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi intézményvezetői álláshelyre:

Meghirdetett munkahely: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

 

Betöltendő munkakör: intézményvezető

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020.01.01. – 2024.06.30.

Kinevezés szerinti munkakör: képesítés szerinti munkakör

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.01.01.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentendre Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

Próbaidő: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap

Ellátandó feladatok: Ellátja az intézménnyel kapcsolatos általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat. A Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetőjével együttműködve irányítja az intézmény gazdálkodását, ennek keretében gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Az intézményi költségvetés összeállításával javaslatot terjeszt elő az önkormányzat éves költségvetéséhez. Kapcsolatot tart Szentendre város és a vonzáskörzet önkormányzataival, az intézmény működési területén élő lakosság választott képviselőivel, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a NEAK-kal a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett
 • 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség és mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 • 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. c) pontja szerint legalább 5 éves vezetői gyakorlat
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Pályázathoz csatolni kell:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt büntetőeljárás hatálya alatt;
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot
 • a képesítési feltételekben meghatározott vezetői gyakorlatról szóló igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. b) pontja szerinti egészségügyi menedzseri szakképzettség hiányában az intézményvezetői megbízást követő 5 éven belüli megszerzését vállalja,
 • nyilatkozatot arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását

 

Vezetői megbízás:  2020. január 1.– 2024. június 30.

Pályázat benyújtásának határideje:  2019. szeptember 13.

Pályázat elbírálásának határideje:   2019. novemberi képviselő-testületi ülés

Pályázat címzése:  Szentendre Város Önkormányzat, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

„SZEI Intézményvezető”

Pályázat benyújtása: személyesen a Központi Iktatóban vagy postai úton, zárt borítékban Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre, jelige: „SZEI Intézményvezető”

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.

A 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) pontjában előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Remele Antónia humánerőforrás-vezető nyújt a 20/627-8899-es telefonszámon.

További cikkeink a témában