Ugrás a tartalomhoz

Pályázat önkormányzati helyiség bérbeadására

Pályázati kiírás Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Szentendre, Bükkös part 34. szám alatt található 13,4 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.

 

Pályázati kiírás

Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Szentendre, 1039/1/A/2 hrsz alatt felvett, természetben Bükkös part 34. szám alatt található 13,4 m2 alapterületű helyiség (továbbiakban: „bérlemény”) bérbevételére szóló pályázati felhívásáról és elbírálásáról

I. A pályázat célja:

1. Szentendre Város Önkormányzat képviseletében a Polgármester Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III. 26.) az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a 1039/1/A/2 hrsz alatt felvett, természetben Bükkös part 34. szám alatt található 13,4 m2 alapterületű helyiség (továbbiakban: „bérlemény”) határozatlan idejű bérbevételére.

Az ingatlan adatait, a kiegészítő információkat és az értékelés súlypontjait az 1./ számú melléklet tartalmazza.

2. A pályázat az ingatlan bérbevételére vonatkozik, mely Szentendre Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

3. A bérleményt megtekintett állapotában, jelenlegi közműellátottságával (víz, villany) adja bérbe az önkormányzat.

A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.

4. A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban, kötve vagy fűzve, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

“Önkormányzati ingatlan bérbevételi ajánlat – Szentendre, 1039/1/A/2 hrsz”

6. A pályázat benyújtásának határideje:

2020. január 8. 9:00 óra

7. A pályázat benyújtásának helye:

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Iktató

Szentendre, Városház tér 3. I. emelet

8. A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal -ról letölthető.

9. A pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a megjelölt időre és helyre a pályázat beérkezett.

II. Részvétel alapfeltételei:

1. A pályázaton minden természetes vagy jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, – vagy ezek konzorciuma – részt vehet.  

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt (büntetőjogi felelőssége tudatában kiállított) nyilatkozatát az alábbiakra:

a) Az ajánlattevő neve, székhelye, telefon és telefax száma, valamint cégjegyzékszáma,
b) Az ajánlattevő által bérbe venni kívánt ingatlan címe, helyrajzi száma,
c) Az ajánlati kötöttség vállalása a pályázat bontását követően minimum 30 (harminc) napig,
d) A helyiségben végezni kívánt tevékenység meghatározása,
e) Nem áll végelszámolás alatt, vagy nincs ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban,
f) Tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel,
g) Nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott,
h) Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el,
i) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen nem állapította meg, és bírságot szabott ki,
j) Letelepedése szerinti ország nyilvántartásában bejegyzett,
k) A szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal rendelkezik,
l) Pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot nem tett,
m) Szentendre Város Önkormányzata felé semmilyen tartozása, köztartozása nincsen.

3. Az ingatlant megtekintett állapotában, jelenlegi közműellátottságával (víz, villany) adja bérbe az önkormányzat.

4. A pályázaton való részvétel 25.000 Ft + ÁFA eljárási díj megfizetéséhez kötött, melyet a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjáig köteles az önkormányzat számlájára befizetni. Az önkormányzat számlaszáma: 11784009-15731292, mely számlát az OTP Bank Nyrt. szentendrei fiókja kezeli.

5. Az ajánlathoz mellékelni kell:

5.1 A kitöltött pályázati adatlapot (2.sz. melléklet) /cégszerűen/ aláírva.

5.2 A kitöltött pályázói nyilatkozatot (3. sz. melléklet) /cégszerűen/ aláírva.

5.3 Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt vagy átutalást.

5.4 Társaság esetén hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot, valamint aláírási címpéldány másolatot cégszerűen hitelesítve.

5.5 Adóiroda 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázónak nem áll fenn tartozása, illetve ztartozása Szentendre Város Önkormányzatával szemben.

5.6 Közgazdasági Iroda 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázónak nem áll fenn tartozása, illetve köztartozása Szentendre Város Önkormányzatával szemben.

5.7 Az ajánlattevő cégszerűen aláírt (büntetőjogi felelőssége tudatában kiállított) nyilatkozatát a II/2/a/-m/ pontokra vonatkozóan

6. Kizárólag az vehet részt a pályázaton, aki az eljárási díjat megfizette és pályázatát a jelen kiírás szerint nyújtotta be.

7. A nyertes pályázó a bérleti jogát csak a bérbeadó önkormányzat írásbeli hozzájárulása alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendeletének 38.§ szerinti díj megfizetésével ruházhatja át.

III. Érvényességi követelmények:

Érvénytelen az ajánlat, ha

az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
amely nem felel meg a kiírás II/2/a/-m/ pontjának,
az ajánlattevő nem mellékelte az ajánlatához az összes dokumentumot. (lásd.5.pont)

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

IV. Ajánlatok felbontása, kézhezvétele és értékelése:

1. Az ajánlatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor az alábbi tagokból álló munkacsoport tagjainak jelenlétében: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa (továbbiakban: munkacsoport). (Amennyiben sem az elnök, sem az általa kijelölt személy nem jelenik meg, akkor a Kiíró vagyongazdálkodási szakkérdésekkel foglalkozó irodájának két munkatársa). A pályázatok felbontása nyilvános.

Ideje: 2020. január 8. 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Szentendre, Városház tér 3.

Vagyongazdálkodási Iroda tárgyaló

2. A munkacsoport az ajánlatok felbontásának körülményeiről jegyzőkönyvet készít, valamint a pályázatok formai érvényességét (vagy érvénytelenségét) egyszerű többségű szavazással állapítja meg.

V. A pályázat felbontásának, értékelésének és eredményhirdetésének részletei:

Pályázat beadásának határideje:2020. január 8. 9:00

Helye:Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Módja:a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban „1039/1/A/2 hrsz” jeligével, 1 példányban kell benyújtani, minden oldalát aláírva.

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti.

Pályázat bontásának időpontja:2020. január 8. 9:00

Helye:Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. Vagyongazdálkodási Irodatárgyaló

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Licittárgyalás időpontja:2020. január 8. 9:00

Helye:Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodatárgyaló

2000 Szentendre, Városház tér 3.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázatok bontása után az érvényes ajánlatok között licittárgyalásra kerül sor, ahol a legkedvezőbb ajánlat, vagyis a legmagasabb megajánlott összeg az induló licit ár.

Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés:

A benyújtott pályázatokat a Munkacsoport megvizsgálja. A pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés alapján a polgármester állapítja meg a licittárgyalást követő 15 napon belül. A polgármester a bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást, az eredmény-megállapítást követő 15 napon belül írásban értesíti.

Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2018. (III. 26.) Önk. sz. rendeletében foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben a Kiíró, a Kiíró által megszerkesztett, jelen pályázati kiírásban rögzített lényeges feltételeket is tartalmazó szerződés-tervezet szerint, szerződést köt a nyertes pályázóval (nyertes pályázó: érvényes ajánlatot tevő, bírálati szempont alapján és a licittárgyalást követően a legmagasabb bérleti díjat ajánló).

VI. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és egyebek:

1. A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést kötni a kiíróval.

2. Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időtartam alatt nem köti meg a szerződést az önkormányzattal, úgy az önkormányzat a szerződéskötéstől elállhat, és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat hiányában újabb pályázat kiírása mellett dönthet.

3. A pályázati felhívás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem jelent. Szentendre Város Önkormányzatfenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá a szerződéstől bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül elálljon.

4. Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – az ajánlattevőt terheli.

5. A szerződés kötelező részei az alábbiak:

A helyiséget határozatlan időtartamra adja bérbe a Bérbeadó.
Bérlő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot köteles tenni, miszerint a bérleti szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérleményt kiürített, tiszta, használatra alkalmas, birtokbavételi állapotban átadja, és vállalja hogy a bérleti díjat, az óvadékot, valamint a bérlőt terhelő költségeket és terheket a bérleti szerződés szerint megfizeti bérbeadó részére. A birtokba lépés feltétele a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat bemutatása.
A bérlő két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadék jogcímén köteles bérbeadónál letétbe helyezni a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Bérlő köteles a közüzemi mérőórákat a saját nevére átíratni, vagy felszereltetni, és a közüzemi díjakat a Szolgáltatók felé rendszeresen fizetni (nullás igazolásokat félévente a Bérbeadónak bemutatni).
Bérlő a bérleményért havi bérleti díjat fizet, az induló bérleti díjat megajánlja. A bérleti díj évente a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott az előző évre vonatkozó átlagos inflációs ráta (fogyasztói árindex) mértékével emelkedik.
Bérlő bérbeszámítással akkor élhet, amennyiben a Bérlő Bérbeadói kötelezettségeknek tesz eleget, valamint ha a Bérbeadó és a Bérlő erről előzetesen, a munkálatok elvégzése előtt írásban megállapodik.

VII. Egyéb tájékoztatás:

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékleteit képező adatlapok.

A kiíró javasolja, hogy a pályázati kiíráson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához, és az ott végezni kívánt tevékenységhez szükséges lehet.  

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni és a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál (Telefon: 26/ 785-057) lehet. A pályázati ajánlatot benyújtani Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába kell, vagy postai úton a 2000 Szentendre Pf. 54.-es címre.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.szentendre.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján is megtekinthető.

Szentendre, 2019. december 3.

         Fülöp Zsolt

        polgármester

 

Letölthető pályázat a mellékletekkel

Letölthető pályázati kiírás

További cikkeink a témában