Ugrás a tartalomhoz

Az október 11-i testületi ülés hírei

Aquapalace Kft. 2018. évi üzleti terv

Az Aquapalace Kft. 2018. évi üzleti tervét a testület februárban elfogadta, azonban a 2018. június 11-i ügyvezető-váltás indokolttá tette a terv felülvizsgálatát és átdolgozását. Wildner Márton, az új ügyvezető által beterjesztett módosított üzleti tervet és a 2017. évi üzleti jelentést a képviselő-testület elfogadta.

  1. évi költségvetési rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló törvény alapján negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletet. Az átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2018. évi állami támogatások, a 2018. 6. és 9. hónap között a képviselő-testület, illetve a bizottságok által hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért és egyéb módosítások. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 582,6 millió Ft-os növekedését eredményezte.

Rendészeti Igazgatóság létrehozása

A lakossági bejelentések, az utcafórumokon a lakossággal folytatott beszélgetések és egyéb kommunikációs csatornákon az önkormányzathoz érkező jelzések alapján városunkban nagy igény van az önkormányzat rendészeti szerepvállalásának megerősítésére. A város közbiztonságának és közrendjének javítása érdekében a közterület-felügyelet és a közbiztonsági szakterület összevonásra kerülne. Elsőként 2018. november 1. napjától önálló szervezeti egységként új irodát hoznak létre Közbiztonsági Iroda elnevezéssel, amely 2019. február 28-ig működne. Feladata a közterület-felügyelői és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása mellett a 2019. március 1. napjával megalakuló Szentendrei Rendészeti Igazgatóság létrehozásának szakmai előkészítése.

Városi ünnepek

Módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet a nemzeti és városi ünnepek változása miatt. A legnagyobb változás, hogy a képviselő-testület emléknappá nyilvánította június 25-ét, dr. Kucsera Ferenc római katolikus káplán mártírhalálának napját, így a városi ünnepségeket kiegészítették a Dr. Kucsera Ferenc Városi Emléknappal.

Kucsera Ferenc négyévi papi szolgálat után a Tanácsköztársaság terrorjának áldozata lett. A városi emléknap lehetőséget teremt, hogy a káplán életét és vértanúságát minél többen megismerhessék, tisztelete és emléke tovább éljen az emberek szívében.

 A zöldfelület és a természeti értékek védelme

Az átlátható szabályozás, a változó jogszabályi környezet, valamint Szentendre zöldfelületeinek védelme érdekében vizsgálták felül a jelenleg hatályos rendeletet a zöldfelület használatáról és a helyi természeti értékek védelméről. A rendelet-tervezetet első körben tárgyalták a képviselők, ezek után elküldik tájékoztatásul a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, illetve véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek.

Parkolási rendelet módosítása

A rendelőintézet felszíni parkolójának a szabad- és munkaszüneti napokra történő megnyitása és parkolási zónába történő bevonása miatt volt szükség a rendelet módosítására.

A Bükkös-part megközelítése gépjárművel a szabad- és munkaszüneti napokon rendkívül nehéz a parkolóhelyek hiánya miatt. A probléma enyhítése érdekében megnyitották a Szentendre Egészségügyi Intézményei mögött elhelyezkedő, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, ahol 18 parkoló áll rendelkezésre. A területre a II. parkolási zónára vonatkozó díjfizetési kötelezettség terjed ki, tehát a helyi lakosok számára (akik a gépjárműadót Szentendrére fizetik) a várakozás ingyenes.

Építészeti és természeti értékek védelme

A Zúzmara utcai lakóközösség kérte az önkormányzattól a Zúzmara utca és a Bölcsőde köz kereszteződésében található vadgesztenyefa védetté nyilvánítását, mivel a fa a közösség számára nagy jelentőséggel bír. A szakvélemény szerint a fa jó állapotban van, azonban az évek során a forgalom, a parkolás és építkezések során sérüléseket szerzett. A fa magas ökológiai értéket képvisel, ami pénzben kifejezve 6,75 millió Ft. A vadgesztenyefát a fent említett tényezők továbbra is veszélyeztetik, ezért különösen indokolt a fa védelmének biztosítása, és ismertetőtáblával ellátva fontos szerepet tölthet be a környezeti nevelés szempontjából.

Lakásrendelet

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Lakásrendelet több helyen nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló rendelet előírásainak, továbbá tartalmaz olyan szabályozást, ami már nincs összhangban a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó törvény megváltozott rendelkezéseivel. Szükségessé vált néhány új rendelkezésnek a jogszabályba történő beillesztése is, ezért a testület a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezte, és egy új, tartalmilag és formailag is megfelelő rendeletet fogadott el.

Gyalogos-átkelőhely átépítése

A 11-es számú főúton, a Római sánc utca és az Attila utca kereszteződésénél átvezető „Petzelt zebra” rendkívül forgalmas, balesetveszélyes. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy jelzőlámpával ellátott átkelőhelyet alakít ki a gyalogosok biztonsága érdekében, és az átépítésre 30 millió Ft-ot elkülönített a 2018. évi költségvetésben. Az előzetes árajánlatok alapján a teljes beruházási költség meghaladja a rendelkezésre álló 30 millió Ft-ot, ezért a testület a költségvetési rendelet módosításakor további 10 millió Ft-ot átcsoportosított a projektre. A beruházás nagysága miatt a kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A képviselő-testület egyúttal felkérte a polgármestert annak megvizsgálására, hogy mekkora költséget jelentene az önkormányzatnak a 11-es számú főúton a Liliom és Telep utcánál lévő, eddig közlekedési lámpával el nem látott gyalogátkelők lámpás átalakítása, amennyiben a Magyar Közút Zrt. jóváhagyja a fejlesztést.

Új igazgató-helyettesek az FMC-ben

A Ferenczy Múzeumi Centrum általános igazgató-helyettese, Kassai Hajnal szeptember 1. napjától az EMMI Múzeumi Főosztályának főosztályvezetője lett. Ezt követően a múzeumigazgató a szervezet átalakításáról döntött. A vezetői feladatok ellátását olyan belső vezetői megbízásokkal kívánja megoldani, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek és belső erőforrásból megoldhatóak. A kormányrendelet szerint magasabb vezető megbízásához szükséges a fenntartó egyetértése is. A testület egyetértett dr. Keller Adrienn általános igazgató-helyettesi, és dr. Lauter Éva tudományos igazgató-helyettesi vezetői megbízásával.

Felvételi körzethatárok

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet értelmében a települési önkormányzatokat véleményezési jogkör illeti meg az általános iskolák felvételi körzethatárainak megállapításával kapcsolatban. Ennek megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya levelében kérte Szentendre Város Önkormányzatát, hogy 2018. október 31. napjáig jelezze a Hivatalnak, hogy a 2018/2019. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változtatás nélkül elfogadhatóak-e, vagy javasolja változtatását a 2019/2020. tanévre. A képviselő-testület néhány módosítást és kiegészítést javasolt a körzethatárokat illetően.

További cikkeink a témában