Ugrás a tartalomhoz

Az év utolsó, december 13-i testületi ülésének főbb hírei

Rendelet az átmeneti gazdálkodásról

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete december 31-én hatályát veszti, a következő évi gazdálkodást szabályozó rendeletet viszont várhatóan csak jövő év februárban tárgyalja a testület. Az államháztartásról szóló törvény értelmében az önkormányzat 2019. január 1-től az új költségvetés jóváhagyásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján gazdálkodik, amely felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére és kiadásainak teljesítésére.

A 2018-as költségvetési rendelet módosítása

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően módosították a város 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteit, mely a költségvetés főösszegének 15,81 millió Ft-os növekedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2018. évi állami támogatások, a 9. és 10. hónap között a képviselő-testület, illetve a bizottságok által hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért és egyéb módosítások.

Rendelet a várakozási díjakról

A város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló rendeletének felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendelet elavult rendelkezéseket tartalmaz, valamint célszerű lenne a két témakört önálló rendeletekben szabályozni.

A parkolásról szóló önkormányzati rendelettervezetben pontosításra került a díjköteles várakozási területek köre, illetve az új rendelet már nem tartalmazza a feltölthető chipkártya vásárlás és az azzal történő jegyváltás lehetőségét, mert a mobiltelefonnal történő jegyváltás felváltotta a kártya használatát.

A 2019-es ügyfélfogadási rendről

Rendeletet alkottak a képviselők a 2019. évi igazgatási szünet időtartamáról, a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról. 2019-ben – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ismét két, egymást követő héten kerül sor az igazgatási szünetre, amikor a Hivatal kis létszámú dolgozóval működik, és nem tartanak ügyfélfogadást: augusztus 5-től 16-ig, illetve december 23-tól január 3-ig. A Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét a képviselő-testület munkaszüneti nappá nyilvánította.

Rendészeti Igazgatóság alapítása

A képviselő-testület 2018. októberi ülésen döntött arról, hogy 2019. március 1. napjától Szentendrei Rendészeti Igazgatóság elnevezéssel önállóan működő költségvetési szervet alapít, melynek gazdálkodási feladatait a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A mostani ülésen elfogadták az alapító okiratot, és döntöttek a vezető személyéről.

Az új rendészeti intézmény integrálja az önkormányzat szervezetén belül jelenleg is működő közrend, köztisztaság, illetve közbiztonság és védelmi igazgatás szakfeladatokat és erőforrásokat, az átcsoportosítással a jelenleginél hatékonyabb feladatellátás valósulhat meg a közbiztonság erősítése érdekében.

A rendészeti igazgatóság létesítéséhez és a működéséhez a Hivatal biztosítja a személyügyi, számviteli és jogi támogatást. A rendészeti hatósági feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek és technikai eszközfejlesztés egyszeri 10 millió Ft költséget jelent, a 2019. évi tervezett működési költség pedig 142 millió Ft, amely magában foglalja a dologi kiadásokat, a 21 közterület-felügyelő, a 2 adminisztrátor, a hatósági referens, a közbiztonsági referens, illetve a vezető bér- és járulék költségeit.

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vezetőjének Jámbor Ferencet választották meg határozatlan időtartamra, aki a várost érintő közbiztonsági feladatokat 2016-tól látja el, és 2018. novemberétől vezeti a Közbiztonsági Irodát.

Tagi kölcsön a VSz-nek

Az előzetes felmérések alapján a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. II. féléves közszolgáltatási feladatainak költségeire nyújtott kompenzáció nem nyújt elegendő fedezetet, ezért a társaság további biztonságos működésének fenntartása érdekében 100 millió Ft tagi kölcsön felvétele vált szükségessé. A visszafizetés esedékességét 2019. február 28. napjában határozták meg azzal, hogy a kölcsön összege a 2018. II. félévi kompenzáció összegébe beszámításra kerül.

Bankszámla- és bankszámlahitel-szerződés

Az önkormányzat 2014-ban kötött az OTP Bank Nyrt.-vel fizetési számla- és bankszámlahitel-szerződést. A fizetési számlaszerződés december 31-én lejár, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy január 1-jétől 2019. december 31-ig szóló időszakra továbbra is az OTP Bank Nyrt.-vel köt szerződést kötni; illetve továbbra is az OTP Bank Nyrt.-től kívánja a bankszámlahitelt felvenni.

Változás a városi kitüntető díjak adományozásában

A „Szentendre 1956 Emlékérem” elnevezésű díj megszüntetéséről, valamint egy új városi kitüntető díj, a „Szentendre Város Kucsera Díj” alapításáról döntöttek a képviselők. A „Szentendre 1956 Emlékérem” adományozása az utóbbi években már nehézségekbe ütközött, ezért kivezették a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletből. Az új kitüntetéssel, a Szentendre Város Kucsera Díjjal pedig dr. Kucsera Ferenc, a Tanácsköztársaság idején mártírhalált halt rk. segédlelkésznek állítanak emléket. A díj olyan 15-27. év közötti személyeknek adományozható, akik önkéntes, aktív tevékenységükkel a közösségi célok és értékek növeléséért, megőrzéséért kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A Kucsera Díj – a többi városi kitüntető díjhoz hasonlóan – bruttó 100 ezer Ft támogatással, emléktárggyal és oklevéllel jár, átadására az október 23-i nemzeti ünnepen kerül sor.

Kucsera Emlékév

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Kucsera Emlékévvé nyilvánítja a 2019-es évet, mely a vértanú halálának 100. évfordulója. Dr. Kucsera Ferenc római katolikus segédlelkész négy évi papi szolgálat után a Tanácsköztársaság terrorjának áldozata lett, mártírhalált halt Szentendrén 1919-ben, 27 évesen. Példát mutatott önfeláldozó hitből és hazaszeretetből, a közösségért hozott áldozatból, melyről a város tisztelettel emlékezik. A Kucsera Ferenc Városi Emlékév lehetőséget teremt, hogy dr. Kucsera Ferenc életét és vértanúságát minél többen megismerhessék, tisztelete és emléke tovább éljen az emberek szívében, és 27 éves rövid élete példa legyen a fiatalok előtt.

Az emlékév folyamán számos programot és eseményt rendez Szentendre Város Önkormányzata, melyben kiemelt partnerként vesz részt a Keresztelő Szt. János Katolikus Plébánia, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Szentendre Barátai Egyesület (SZEBE).

Változás a kardiológiai ellátásban

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetője, dr. Pázmány Annamária kérésére a testület támogatta a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológiai Osztály főorvosának kezdeményezését a területi ellátási kötelezettség újraelosztásával kapcsolatban. Jelenleg szívpanaszok esetén a kötelező beutalási hely a Szent Margit Kórház, de amennyiben további vizsgálatok, beavatkozások szükségesek, akkor a beteget a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológiai Osztályára szállítják. Budakalász és Pomáz jelenleg a Budai Irgalmasrendi Kórházhoz tartozik, míg Szentendrétől Visegrádig a járás többi települése a Szent Margit Kórházhoz, ez a területi szétválasztás a beutaláskor szintén problémát okoz. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Szentendrei Járás kardiológiai területi ellátására az alapszintű és a speciális ellátások esetén is a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológiai Osztálya kerüljön sor.

Belső ellenőrzési feladatok

Az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni. A Szentendre Város Önkormányzat, intézményei és gazdasági társaságai ellenőrzésére kötött megbízási szerződések december 31-én lejárnak. A testület a feladatok ellátására legkedvezőbb ajánlatot adó iCont 2002. Kft.-vel kötött megbízási szerződést.

2019. évi belső ellenőrzési terv

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerint az éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek az előző év december 31-ig kell jóváhagynia. A gazdasági társaságok ellenőrzését végző H.O.M-Audit Kft. valamint a költségvetési szervek ellenőrzését végző Icont 2002. Kft. vezetői elkészítették a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési terveket, melyeket a képviselők elfogadtak.

Új közterület-elnevezések

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. Ezen az ülésen két elnevezésről döntöttek a képviselők: a kőhegyi, eddig névtelen közutat Kövirózsa utcának, a Radnóti Miklós utcáról nyíló, három ingatlant érintő utat Kökörcsin utcának nevezték el.

Elfogadták a 2019. évi munkatervet

A képviselők elfogadták a testület 2019. évi munkatervét, mely alapján a bizottságok elnökei is elkészítik a 2019. évi munkatervüket, amelyet a februári ülésre terjesztenek elő.

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.