Ugrás a tartalomhoz

A február 21-i testületi ülés főbb hírei

Elfogadták a 2019. évi költségvetést

Elkészült Szentendre 2019. évi költségvetési rendelete a központi költségvetéséről szóló törvényben előírtak alapján. A javaslat összeállításánál alapvető szempont volt az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátása és az önkormányzat teherbíró képessége. A 2019. évre tervezett bevételek és kiadások főösszege 9,28 milliárd Ft. 2019-ben kiemelten fejlesztendő terület az út-és járdaépítés, illetve állapotuk javítása, erre a célra 541 millió Ft-ot különítettek el, ami a teljes fejlesztési terv 28%-a. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 1. napján hatályát veszti.

Pályázatok

Az SZMSZ felhatalmazása alapján a polgármester dönthet az olyan pályázatok benyújtásáról, melyek nem haladják meg a bruttó 10 millió Ft önrészt. A városvezető tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt időszakban két pályázatot adtak be. Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék elszállításának és ártalmatlanításának céljára teremtene forrást, az igényelt támogatás bruttó 1,96 millió Ft. A zajcsökkentési tervek elkészítésére beadott pályázat célja a stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítése, melyhez az igényelt támogatás bruttó 3,68 millió Ft.

Bizottsági beszámolók

A képviselő-testület mellett működő bizottságok – a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális és Turisztikai Bizottság, a Jóléti Bizottság, illetve tájékoztatásul a Jóléti munkacsoport – elkészítették a 2018. évben végzett munkájukról szóló beszámolót, melyet a testület elfogadott. A bizottságok 2019. januári ülésükön elfogadták a 2019. évre vonatkozó munkaterveket is.

  1. évi adóbevételek

Az adóbevételek és adóhátralékok 2018. évi alakulásáról szóló kimutatást és a 2017. év ugyanezen időszakára vonatkozó viszonyítási adatokat tartalmazta a képviselők elé terjesztett beszámoló. Az összes adó- és adójellegű bevétel a 2018. évben 2,62 milliárd forint volt, amely 2017. év azonos időszakához képest 244 millió forinttal emelkedett. Az előző évhez képest csökkent az építményadó, gépjárműadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. Jelentősen nőtt viszont – 290,5 millió forinttal – a helyi iparűzési adó, és kisebb mértékben, de emelkedett az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően átdolgozták a 2018. évi költségvetési rendelet mellékleteit, ami a költségvetés főösszegének 14,57 millió Ft-os növekedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2018. évi állami támogatások, a 11. és 12. hónap között hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért módosítások.

Üzleti tervek

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok beterjesztették 2019. évi üzleti tervüket jóváhagyás céljából. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek 205 millió Ft működési támogatást és 20 millió Ft fejlesztési támogatást; a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.-nek 50 millió Ft, az Aquapalace Kft.-nek 98,9 millió Ft, a Városi Szolgáltató NZrt.-nek 1,1 milliárd Ft közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzálást, 128 millió Ft 2018. év II. félévi beszámoló szerinti pótkompenzációt és 60 millió Ft fejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat.

SZÉSZ-módosítás

Elkészült Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) a hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciójához és a Waterfront Hotel területének szabályozásához szükséges SZÉSZ módosítás tervezete. A tervmódosítás partnerségi és államigazgatási véleményezése tárgyalásos eljárás keretében megtörtént, a szükséges szakmai egyeztetések megtörténtek. A Waterfront Hotel telkén egy korszerű szállodafejlesztés érdekében módosul a szabályozás: a tervek szerint 4 csillagos, 120 szobával üzemelő hotellé alakul át, megvalósítva a busszal és hajóval érkező vendégek fogadását is.

TSZT- és SZÉSZ-módosítások

Elkészült Szentendre Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), Szabályozási Tervének (SZT) a Duna korzó (Dózsa György út) 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztéséhez szükséges SZÉSZ módosítás tervezete. A tervmódosítás partnerségi és államigazgatási véleményezése tárgyalásos eljárás keretében megtörtént, a szakmai véleményezési eljárások lezajlottak. A volt Casino területének és közvetlenül térségének hasznosítására telepítési tanulmányterv készült a tulajdonos CYEB Kft. megbízásából. A partnerségi egyeztetés tavaly október 19. és november 21. között történt, lakossági fórumot november 6-án tartottak. Az elfogadott módosítás február 26-án lép hatályba.

Önkormányzati rendeletek módosítása

  • A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság megalakulásával a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat kikerül a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezetéből, ezért módosítani kellett az erről szóló korábbi rendeletet, illetve az SZMSZ-t.
  • A DMRV tavaly decemberben és januárban 60 közszolgáltatási szerződéstervezetet küldött aláírásra, és tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nyilvántartásukból ezek a szerződések hiányoznak. A tervezetek felülvizsgálata és az adatok egyeztetése folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a jövőben igénybe venni kívánt szolgáltatások többségére közszolgáltatási szerződést kell majd kötni, a szerződések megkötését polgármesteri hatáskörbe utalta a testület, amelyhez módosították az SZMSZ-t.
  • A város köztisztaságáról szóló rendelete 2008-ban készült, és bár többször módosították, indokolttá vált egy új rendelet alkotása a jogszabályi környezet nagymértékű változása miatt. Az új szabályozás tartalmilag egyezik a jelenlegivel, azonban nem tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyeket magasabb szintű jogszabály rögzít, így jóval tömörebb lett. Részletesebben meghatározásra kerül ugyanakkor az az eljárási rend, amikor az ingatlantulajdonos nem tesz eleget tisztántartási kötelezettségének, és emiatt erről az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
  • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 2016-ben elfogadott rendelethez az elmúlt egy év során gyakorlati tapasztalatok társultak, valamint módosult a jogszabályi környezet is, ami indokolttá tette a rendelet felülvizsgálatát.
  • A tavaly októberben elfogadott lakásrendelet módosításának oka a gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdések és észrevételek, apróbb hiányosságok kiküszöbölése, illetve szükség volt kisebb, adminisztratív jellegű javításokra.
  • Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény módosítása miatt vált indokolttá. A módosítással egyidejűleg a rendelet egyes rendelkezéseit is pontosították az eltérő jogértelmezés elkerülése érdekében.

VSZ-beszámoló

Az önkormányzat 2013-ban kötött közszolgáltatási szerződést a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel az önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében. A VSZ elszámolása szerint az elvégzett többletfeladatokból adódóan 127,55 millió Ft pótkompenzációra tartanak igényt. A testület jóváhagyta az igényelt összeg megtérítését azzal, hogy a VSZN Zrt. részére nyújtott 100 millió Ft összegű tagi kölcsön és annak kamatai beszámítják a kompenzációs igénybe, a fennmaradó összeget az önkormányzat a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Közbeszerzési Terv

A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A képviselők megszavazták az önkormányzat 2019. évre vonatkozó összesített Közbeszerzési Tervét, a többi önkormányzati szervezet közbeszerzési tervét pedig a márciusi ülésen tárgyalják.

További cikkeink a témában