Ugrás a tartalomhoz

A decemberi testületi ülés hírei

December 11-én, 15 órai kezdettel  ült össze a képviselő-testület. Az ülést online is közvetítették a város hivatalos Facebook-oldalán, hogy azok is élőben követhessék a tanácskozást, akik személyesen nem tudnak jelen lenni.

Tájékoztató az alpolgármesteri munkakörről

A képviselő-testület Pilis Dánielt október 30-án választotta meg főállású alpolgármesternek. A rendelet értelmében a polgármester tájékoztatta a képviselőket az általános alpolgármester munkaköri leírásáról.

SZMSZ-módosítások

• Lemondott a Jóléti Bizottság elnöki megbízatásáról dr. Almási Csilla, helyette Pál Gábort választották meg a bizottság élére.

• A polgármester – a jegyző javaslatára – előterjesztést nyújtott be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti struktúrájának átalakítására a hivatal hatékonyabb működésének érdekében az önkormányzati törvény alapján. Főbb változtatások:

– az eddig önálló szervezeti egységként működő Városfejlesztési Iroda és Vagyongazdálkodási Iroda összevonása egy szervezeti egységbe;

– önálló Humánszolgáltatási Iroda felállítása, amely a szociális, egészségügyi, köznevelési, közművelődési feladatokat látja el a hivatalban az aljegyző közvetlen irányítása mellett;

– az Ügyfélszolgálati Csoport integrálódik az Önkormányzati és Szervezési Irodába, Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda néven;

– az eddig önálló szervezeti egységként működő Jogi Iroda és Informatikai Iroda megszűnnek, a Jegyzői Iroda részeként működnek a továbbiakban, külön vezető nélkül;

– megszűnik az Önkormányzati Kommunikációs Kabinet, a kommunikációs feladatokat a Polgármesteri Kabinethez tartozó munkatársak látják el, külön vezetői munkakör létrehozása nélkül.

A módosítások a hivatal összlétszámát (116,5 álláshely) nem érinti, a jövőben azonban kevesebb irodavezetővel, illetve vezetői megbízású köztisztviselővel kerülnek ellátásra a jelenlegi feladatok.

Átmeneti finanszírozás

A 2019. évi költségvetés december 31-én hatályát veszti, a jövő évi gazdálkodásról pedig várhatóan csak jövő év februárban tárgyal a képviselő-testület. Az átmeneti időszak finanszírozásáról – az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján – rendeletet alkottak, mely felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére és kiadásainak teljesítésére a 2019. évi költségvetési támogatások 1/12 részének figyelembevételével. A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Rendeletmódosítás

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően az elmúlt időszak változásai miatt átdolgozták a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékleteit, melynek során előirányzatosításra kerültek a 2019. évi állami támogatások, a 2019. 6. és 11. hónap között hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért és egyéb módosítások. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 197,85 millió forintos növekedését eredményezte.

Igazgatási szünet és munkaszüneti napok

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2020-ban ismét két, egymást követő héten kerül sor a nyári, illetve a téli időszakban az igazgatási szünet elrendelésére, ez azonban továbbra sem jelenti a munkavégzés teljes felfüggesztését vagy leállását. Az ügyfelek számára a hivatal zárva lesz, de kérdéseikkel, beadványaikkal a változatlan munkarendben működő Városi Ügyfélszolgálathoz fordulhatnak.

Az igazgatási szünet időtartama: augusztus 10-től augusztus 21-ig, illetve december 21-től január 1-ig. A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarend alakulása: augusztus 21. (péntek) pihenőnap, augusztus 29. (szombat) munkanap, valamint december 12. (szombat) munkanap, december 24. (csütörtök) pihenőnap. A képviselő-testület július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánította.

Fűtőmű-korszerűsítés

A távhőszolgáltatót rendeletben megállapított támogatás illeti meg, melynek nyereségkorlát feletti részét köteles hatékonyságnövelő vagy költségcsökkentő beruházásra fordítani. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. évre vonatkozóan rendelkezik nyereségkorlát feletti támogatással, melyet 2020. év végéig kell felhasználnia.

A tervezett beruházás során egy 1,2 MW-os, a jelenlegihez képest kisebb teljesítményű kondenzációs kazánt telepítenek, mely a nyári melegvíz szolgáltatás igényt elégítené ki. A készülék jobb hatásfokkal tud hőenergiát előállítani, a számítások szerint több mint 9 millió Ft megtakarítás keletkezik évente, így a teljes beruházásra vetítve a megtérülés 4,55 év. Fontos szempont, hogy a beruházással a fűtőmű károsanyag-kibocsátása is csökken. A beruházás finanszírozására jelenleg 17 millió Ft áll rendelkezésre, ami a költségek 40%-a. A fennmaradó összeget a Társaság a 2020. évi beruházási keretösszegéből finanszírozná. A beruházás lebonyolítására még idén elindítják a közbeszerzést, hogy a megtakarítás a lehető legkorábban realizálódjon.

VSZ-hitelkeret

A képviselő-testület 2018-ban jóváhagyta, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. – az önkormányzat kezességvállalása mellett – folyószámla-szerződést és 200 millió hitelkeret biztosításával 2019. december 28-ig folyószámlahitel szerződést kössön az MKB Bank Zrt.-vel. 2019-ben hozzájárult a hitelkeret összegének 300 millió Ft-ra való felemeléséhez. A társaság likviditási helyzetének megőrzése érdekében a képviselők most jóváhagyták, hogy a VSZ 2020-ban hitelszerződést kössön a bankkal 300 millió Ft hitelkeret biztosításával, egyéves időtartamra.

Központi könyvelés

A Képviselő-testület 2015-ben döntött arról, hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdasági funkcióit összevonja. A döntés indoka a feladatellátás összehangolása, hatékonyabbá tétele volt. A szerződések alapján a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kihelyezett munkatársakkal végezte a társaságok könyvvezetési feladatait, kizárólag a bérszámfejtési feladatok történtek központilag. A működés tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a megoldás több problémát vetett fel, mint amennyit orvosolt, ezért a testület az Aquapalace Kft, a Kulturális Kft., a TDM Kft. és a Városi Szolgáltató nZrt. között könyvviteli és egyéb gazdasági tevékenység ellátásáról szóló megbízási szerződéseket közös megegyezéssel, 2019. december 31-i hatállyal megszünteti.

Új felügyelőbizottsági tagok

Az önkormányzat által alapított, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új felügyelő bizottsági tagokat választottak, illetve módosították a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályát.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának tagjai január elsejétől határozatlan időtartamra: Dévai Antal, Miakich Gábor, Szabó Zsolt, Kun Csaba, Sólyom András.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai január elsejétől határozatlan időtartamra: Fekete János, Trenka István, dr. Kőrösi Tibor.

Az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felügyelő felügyelő bizottságának tagjai január elsejétől határozatlan időtartamra: Czimbula Péter, Kerti Attila, Szabados András.

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai január elsejétől határozatlan időtartamra: Balla Kamilla Dorottya, dr. Budavári Béla Jánosné, Soláry József.

TDM tagi kölcsön

Az Önkormányzat 2012-ben tízmillió forint tagi kölcsönt bocsátott a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. rendelkezésére, melyből 3,6 millió Ft összeget támogatássá minősített. A kölcsön teljes visszafizetésére, a fennmaradó 833 ezer Ft visszafizetésére póthatáridőt kért a TDM Kft., így azt 2020. december 31. napjára módosították.

Ferenczy Múzeumi Centrum

Az FMC behajthatatlannak minősülő- követelések mérlegből való kivezetéséhez (leírásához) a képviselő-testület megadta jóváhagyását, annak érdekében, hogy a követelések elszámolásra kerülhessenek, mely azonban nem jelent követelés-elengedést.

Rendkívüli munkaidő

A testület úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő gazdasági társaságok ügyvezetését utasítja arra, hogy hogy ne alkalmazzák a Munkatörvénykönyv rendkívüli munkaidőre és rendkívüli munkaidőkeretre vonatkozó új rendelkezéseit, hanem – amennyiben egyáltalán szükséges –, a módosítás előtti feltételek mellett (12 hónapos rendkívüli munkaidő keret, évi maximum 250 óra rendkívüli munkaidő), a munkafolyamatok jobb szervezésével és a munkavégzés hatékonysága növelésének elősegítésével érjék el.

Bankszámla-szerződés

Az Önkormányzat 2018. december 18-án kötött az OTP Bank Nyrt.-vel fizetési számlaszerződést, illetve bankszámla hitelszerződést. A fizetési számlaszerződés 2019. december 31-vel lejárt, melyet a képviselő-testület egy év határozott időre meghosszabbított úgy, hogy később nyílt pályázatot írnak ki erre a feladatra. Az önkormányzat a likviditás folyamatos biztosítása érdekében továbbra is az OTP Bank Nyrt-től kívánja a bankszámlahitelt felvenni, a hitel futamideje 2020. január 2-től 2020. december 30-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 500 millió Ft. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítéka az önkormányzat saját bevételei.

Nyilatkozat az MNV-nek

Az önkormányzat az MNV Zrt.-vel kötött szerződések alapján a közfeladatok ellátása céljából térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokat 15 évig nem idegenítheti el, és azokat a helyi közutak és közterületek fenntartására, illetve szociális bérlakás céljára kell hasznosítania. A képviselő-testület határozatba foglalt nyilatkozattal tájékoztatta a kötelezettségről az MNV Zrt.-t.

Folytatódik a vállalkozásfejlesztési program

Szentendre gazdasági fellendülése, a városban működő vállalkozások prosperálása közös érdek. Érdeke az önkormányzatnak, hiszen több adóbevételre, növekvő foglalkoztatásra számíthat, érdeke a vállalkozásnak és érdeke minden szentendrei polgárnak. A vállalkozások működését számos kormányzati program segíti, azonban szükség van ezeket kiegészítve helyi kezdeményezésekre is. Ennek érdekében 2015. évben vállalkozásfejlesztési programot indított az önkormányzat, melynek célja a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás növelése volt. A programot a testület 2020. december 31-ig meghosszabbította azzal, hogy a jövő évben felülvizsgálják és részletesebben kidolgozzák a lehetséges kedvezményeket.

Közösségi buszközlekedés

A szentendrei térséget érintő helyközi személyszállítással kapcsolatos szerződések 2019. december 31-ig hatályosak. A jelenlegi konstrukció további működtetésére 2021. december 31-ig van lehetőség. A szerződés időtartama alatt a költségvetésnek tartalmaznia szükséges a közösségi buszközlekedés üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi forrást, ami éves szinten bruttó 30 millió Ft, továbbá szükséges biztosítani a Szentendre Közlekedési Kártya nyomdai költségét. Az ülésen szóba került egy reggeli lakótelepi buszjárat időpontjának módosítása a móriczos diákok érdekében, illetve az iskolabusz működtetésének a kérdése is, melynek megvizsgálására munkacsoportot állítanak fel.

Bérleti szerződés meghosszabbítása

2016-ban a SZEI Mentálhigiénés Központja átköltözött a Városi Szolgáltató Szabadkai utcai épületébe. A Központ működését biztosító bérleti szerződés idén december 31-én lejár, ezért a testület meghosszabbította a szerződést határozatlan időtartamra. Felmerült a bérleti díj mértékének kérdése is, amelyről egy korábbi testületi ülésen határoztak. A polgármester elmondta, hogy a saját cégek esetében is felülvizsgálják a közpénzgazdálkodást.

Belterületbe vonás

Több ingatlantulajdonos részéről érkezett jelenleg külterületben lévő ingatlanok belterületbe vonására vonatkozó kérelem, melyhez a testület egyedi jóváhagyása szükséges. A kérelmezett területeket a korábban hatályos 2004. évi Szabályozási Terv is gazdasági övezetbe sorolta, és belterületbe vonható területként jelölte.

Rendészeti Igazgatóság

2019. március 1. napján alakult meg a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság, s egyúttal megszűnt a Közbiztonsági Iroda, melynek feladatainak egy részét átvette az Igazgatóság. Az Igazgatóság alapító okiratában nem szerepel az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, ezért bővítették az alaptevékenységet meghatározó pontokat az alapító okiratban. A közbiztonsági referens felkészülési, védekezési és a helyreállítási időszakra jogszabályban meghatározott feladatait jelenleg a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság igazgatóhelyettese látja el.

Elhunyt Perjéssy Barnabás

2019. november 28-án elhunyt Perjéssy Barnabás közművelődési szakember, a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár volt közművelődési igazgatója, a Dunaparti Művelődési Ház, a Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei és a Szentendrei Teátrum egykori igazgatója, Szentendre kulturális életének emblematikus személyisége. Kiemelkedő kulturális tevékenységére tekintettel Perjéssy Barnabást Szentendre Város Önkormányzat saját halottjának tekinti, és a temetés költségeit átvállalja.

Együttműködés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a választás utáni alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodást. Az október 13-i választást követően Szentendrén nyolc nemzetiségi önkormányzat alakult. A képviselő-testület megkötötte az együttműködési megállapodásokat a Bolgár, a Cigány, a Horvát, a Görög, a Lengyel, a Román, a Szlovák és a Szerb Önkormányzatokkal a korábbi megállapodások mintájára, kisebb pontosításokkal.

2020. évi munkaterv

A képviselők megszavazták a 2020. évi munkatervet, melynek összeállítására – a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően – javaslatot tehettek a képviselő-testület tagjai, az intézmények és a gazdasági társaságok vezetői, illetve figyelembe vették az éves munkaszüneti napokat is. A bizottsági elnökök a februári ülésére terjesztik elő a bizottságuk jövő évi munkatervét.

További cikkeink a témában