Ugrás a tartalomhoz

Beszámoló a szeptember 13-i testületi ülésről

Bővül a hajléktalanszálló

A Gondozási Központ 2018. május 1-jén vette át a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetétől a hajléktalan-ellátást oly módon, hogy a korábban csak éjjeli menedékhelyként működő szállón megkezdte a hajléktalanok nappali ellátását is. A Pest Megyei Kormányhivatal ideiglenesen, 2018. december 31-ig adott működési engedélyt az intézménynek 20 férőhelyre a nappali ellátásban, míg 10 férőhelyre az éjjeli menedékhelyen. A szakhatóságok akkor javítási és átalakítási munkálatokat írtak elő az épületen, amelyek elkészültek, így lehetőség nyílt a végleges engedély megkérésére. A működés során nyilvánvalóvá vált, hogy az engedélyezett férőhely nem elegendő. A nappali ellátás esetében a krízisidőszakban 6 fővel, míg az éjjeli időszakban további 10 férőhelybővítés szükséges úgy, hogy ez a krízisidőszakban további 6 férőhellyel bővíthető legyen. A testület elfogadta az alapító okiratot módosítását.

Pótkompenzáció

Az önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződések szerint a szolgáltató félévente elszámol az átvett kompenzációval, és beszámol a közszolgáltatási tevékenységről. A 2018. év I. félév elszámolás alapján a társaság összesen 104 millió Ft pótkompenzáció igénnyel élt, amely az elvégzett többletfeladatokból adódott.

FMC közbeszerzés

A Ferenczy Múzeumi Centrum kezdeményezte több év kiadási előirányzatára kiható kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyását. A testület hozzájárult, hogy a múzeum közbeszerzési eljárást folytasson le régészeti gépi földmunka végzése érdekében. A közbeszerzés keretösszege 95 millió Ft. Az eljárás eredményeképpen létrejövő vállalkozási keretszerződés 24 hónapra vagy a tervezett költségvetési keretösszeg kimerüléséig szól. A kiadás fedezete valamennyi költségvetési évben a Ferenczy Múzeumi Centrumtól megrendelt régészeti szolgáltatásokból származó bevétel.

 Szennyvízbegyűjtés

A vízgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni a szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, illetve rendeletben kell megállapítania a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályokat.

A testület egy tavalyi határozatával elfogadta a rendelettervezetet, és döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról a közszolgáltató kiválasztása érdekében. Az ezt megelőző piacfelmérés során kiderült, hogy az ivóvíz-fogyasztás alapú díjfizetés jelenleg még nem működőképes, ezért módosítani kellett a rendelettervezetet olyan módon, hogy a díjfizetés alapja a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége. A rendelet szövegének véglegesítésére a közbeszerzésen beérkező ajánlatok alapján kerülhet sor. A folyamat eredményeként Szentendrén kizárólag a képviselő-testület által kiválasztott közszolgáltató végezheti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását és kezelését.

 Rendeletmódosítások

  • Az állattartásról szóló, 2010-ben hozott önkormányzati rendelet tiltja a vendéglátó üzletbe az ebek beengedését. Ilyen tiltási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály nem ír elő, ezért a szabályozást oly módon enyhítette a testület, hogy az üzlet üzemeltetője döntse el, hogy tolerálja-e a vendégtérben az állatok jelenlétét és vállalja-e az ezzel kapcsolatos többlet higiéniai feladatokat. Azonban annak érdekében, hogy a vendégek el tudják dönteni azt, hogy úgynevezett „kutyabarát” éttermet kívánnak-e meglátogatni, a rendelet előírja, hogy ezt táblával jól látható helyen jelezniük kell.
  • A jelenleg hatályos szabályozás szerint nem kell közterület-használati engedélyt kérni a Ferenczy Múzeumi Centrum, Pest Megyei Könyvtár és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre, valamint egyházi rendezvények megtartásához kapcsolódó közterület-használathoz. A testület döntése alapján ezentúl a teljes egészében önkormányzati érdekeltségű Szentendre és Térsége TDM nKft. is jogosult a közterület egyszerűsített eljárásban való igénybe vételére.

Csapadékvíz-elvezetés

Szentendre Város Önkormányzat 2016-ban kötött tervezési szerződést a KÉSZ Tervező Kft.-vel a felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tanulmányterv elkészítésére, mely két részből áll. I. ütem: a vízelvezetési rendszer kialakításának fejlesztési koncepciója; II. ütem: tervjavaslat.

2017-ben a testület elfogadta az I. ütem szerinti koncepciótervet, s most elkészült a II. ütem, vagyis a végleges tanulmányterv, melyet a testület elfogadott.

 Népművészetek háza

A képviselő-testület tavaly döntött a Népművészetek Háza felújítása érdekében pályázat benyújtásáról. A pályázat sikeres volt, de a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb is jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló összeget (a legolcsóbb ajánlat 75,27 millió Ft volt, a rendelkezésre álló forrás pedig 53 millió Ft). A testület ezért a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, és elállt a pályázattól, lemondva a támogatásról.

Piacfejlesztés

A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett helyi piacok fejlesztésének támogatására Pest megyében, melynek célja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi termelők és vállalkozások piacra jutásának elősegítése a feltételek javításával. A helyi Bükkös-parti piac jelenleg elég leromlott állapotban van a járófelületek, az asztalok és a közvetlen környezet tekintetében is. A támogatás jó lehetőséget ad a környezet és egyben a piac színvonalának emelésére. A pályázatot augusztus 30-án benyújtották, melyet a képviselők most megerősítettek. Pályázaton igényelt támogatás 100 millió Ft, az önrész 25 millió Ft.

Kerékpárút-fejlesztés

Kiírásra került a Kerékpárutak létesítésének, felújításának, korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című pályázati felhívás, melyen önkormányzat is indulni kíván. A támogatásból a kerékpárút-hálózat bővítésére, az EuroVelo 6 és a Skanzen összekötésének megteremtésére, illetve a Dózsa György út melletti gyalog- és kerékpárút felújítására szeretnénk forrást teremteni. Az igényelt támogatás 200 millió Ft, az önrész kerekítve 36 millió Ft.

Földút-program

Elkészült az idei Földút Programban felújítani tervezett utcák nagy részének terve, mely alapján megindítható a közbeszerzési eljárás. A testület a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházta át a folyamat gyorsítása érdekében, így nem lesz szükség rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására. A Földút Program megvalósításához a 2018. évi költségvetésben 88 millió Ft összeg áll rendelkezésre. A mostani közbeszerzési eljárás részét az alábbi utcák képezik: Püspök sor, Gyöngyvirág utca, Muskátli utca, Őszapó utca, Ribizli utca, Hegyalja utca, Láncfű utca, Tulipán utca.

Településrendezés

A képviselő-testület 2016-ban fogadta el a Budai Befektetők Csoportja Kft.-vel kötendő településrendezési szerződést, melyben az önkormányzat 2018. augusztus 31-ig vállalta a felszíni vízelvezetés kiépítését, de a határidőt a júliusi rendkívüli ülésen módosították. Tekintettel a kivitelezői kapacitásokra, már most látható, hogy ez a határidő nem tartható, továbbá a költségvetésben rendelkezésre álló forrás – 10 millió Ft – sem elegendő, ezért további 21 millió Ft forrás biztosítása szükséges. A Budai Befektetők Csoportja Kft. kész a teljesítési határidő közös megegyezéssel történő módosításra, az új vállalási határidő a beszerzési eljárás után mondható meg.

Vasúti villasori fejlesztés

Közbeszerzési eljárás indult a múlt hónapban a Vasúti villasor és P+R parkoló I. felújítására, melyre hat vállalkozás kapott meghívást. A meghosszabbított ajánlattételi határidő 2018. szeptember 12.

A Vasúti villasornak a 11-es főúttól a MOL benzinkútig terjedő szakaszán az út felújítására és a körforgalom kiépítése nyert támogatást az önkormányzat, a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés és a közvilágítás-kiépítés saját forrásból valósulhat meg.

A P+R parkoló felújítása szorosan kapcsolódik a Vasúti villasoron végzendő munkálatokhoz, ezért logisztikai szempontból a két beruházás együttes kivitelezése szükséges, ezért együttesen került kiírásra a közbeszerzési eljárás is. A tervezett beruházás helyszíne régészeti terület, így a munkálatok régészeti felügyelet mellett folytathatók.

Új közterület-elnevezés

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. Ezen az ülésen a jelenleg Szivárvány utca elnevezésű közterületet Bodza utcának neveztek el, mert a terület a Bodza utca folytatásaként értelmezhető, és így a házszámozás szempontjából is átláthatóbb.

Ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Szentendre önkormányzata 2001-től kezdődően minden évben részt vett a pályázatban, melynek keretében jelenleg nyolc felsőoktatásban részt vevő hallgatót támogat havi 5000 Ft-tal, amelyhez ugyanilyen összegű támogatást nyújt a pályázat kiírója is. A testület úgy döntött, hogy 2019. évre is kiírja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, melyhez az ideivel megegyező összeget,400 ezer Ft-ot biztosít.

További cikkeink a témában