Ugrás a tartalomhoz

Ajánlattételi felhívás: grafikai szolgáltatás

Szentendre Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé grafikai szolgáltatás megrendelésére. A nyilvános ajánlattételi felhívás tárgya keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések szerint grafikai szolgáltatás nyújtása Szentendre Város Önkormányzat részére. A beszerzés tárgyát képezi a grafikai anyagok teljes felhasználási jogának átadása dokumentálási céllal és nyilvános – weboldalon, Facebook-on, Instagramon történő – megjelenés céljából. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. január 13. napja 10:00 óra.

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Tárgy: Szentendre Önkormányzat részére grafikai szolgáltatás megrendelése

Tisztelt Ajánlattevő!

Szentendre Város Önkormányzat ezúton kér ajánlatot a jelen ajánlattételi felhívásban rögzített feltételekkel! A beszerzés becsült értéke alapján nem éri el a nettó 15 MFt-osközbeszerzési értékhatárt, ezért a jelen beszerzés nem közbeszerzés.

Ajánlatkérő: Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Cél: Szentendre Önkormányzat részére grafikai szolgáltatás nyújtása keretmegállapodás alapján, egyedi megrendelésre

Ajánlati felhívás jellege: Nyilvános

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Az Önkormányzat részére keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések szerint grafikai szolgáltatás nyújtása Szentendre Város Önkormányzat kiadványai számára. A beszerzés tárgyát képezi a grafikai anyagok teljes felhasználási jogának átadása dokumentálási céllal és nyilvános – weboldalon, Facebook-on, Instagramon történő – megjelenés céljából.

A keretmegállapodás határozatlan időre szól.

Szolgáltatás mennyisége tekintettel arra, hogy a megbízás keretmegállapodás alapján egyedi megrendelésre történik majd, előzetes becslés szerint heti 1 alkalommal (évi kb. 50 alkalom).

Megrendelő egy ajánlattevőt választ ki, és vele köt keretmegállapodást.

Ajánlattevők köre: Megrendelő grafikai szolgáltatás tárgyában tapasztalattal, referenciával rendelkező ajánlattevők jelentkezését várja.

Teljesítési határidő: Folyamatos.

Főbb szerződéses feltételek: határozatlan idejű szerződés; teljesítés egyedi megrendelés alapján történik; teljesítési határidő megrendelésenként egyedileg kerül meghatározásra; elkészült anyagok tervezetét megrendelő előzetesen meg kell küldeni, szükség esetén külön díjazás nélkül megrendelői igény szerint át kell dolgozni; elkészült anyagok átvétele nem jelent automatikusan szerződésszerű teljesítés; megrendelő jogosult átvételt követő 5 munkanapon belül minőségi mennyiségi kifogást tenni; kommunikáció elsődleges formája írásos (elektronikus); felmondás írásban, 30 napos határidővel, indokolás nélkül lehetséges; megrendelő a létrejött alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási és átdolgozási jogot szerez; hibás teljesítés vagy teljesítés hiánya esetén megbízott köteles megrendelő kárát megtéríteni.

Fizetési feltételek: A megrendelő által igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik az ellenszolgáltatás megfizetése.

Egyéb feltételek:

Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, vagy nem rendelkezik érvényes adószámmal, továbbá, ha Szentendre Város Önkormányzatával szemben lejárt esedékességű tartozása áll fenn, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott.

Kérjük, csatolják az ajánlathoz:

az ajánlattevő alábbi adatait: név, cím, adószám, képviselő neve, telefon, e-mail elérhetőségei,

ajánlattevő bemutatkozó anyaga (portfólió), eddigi munkáinak részletes bemutatása referenciákkal,

az ajánlati árat nettó Ft + ÁFA/alkalom,

az ajánlattevő képviselőjének, vagy képviselőinek aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját másolatban,

ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban; nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni,

nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,

annak megjelölését, hogy a beszerzés mely részére vesz igénybe alvállalkozót és nevezze meg – név, cím, adószám megadásával – a már ismert alvállalkozókat,

Ajánlattevők esetleges kérdéseiket az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három munkanappal küldhetik meg az alábbi e-mail címre: palyazat@ph.szentendre.hu ajánlatkérő a választ az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb két munkanappal adja meg.

Ajánlattételi határidő: 2020. január 13. napja 10:00 óra.

Az ajánlat benyújtásának címe: 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Központi Iktató.

Az ajánlat benyújtandó: Ajánlat benyújtható írásban, zártan, 1 pld-ban papír alapon csatolva hozzá adathordozón (pendrive, memóriakártya) a bemutatkozó anyag, vagy e-mailen a palyazat@ph.szentendre.hu e-mail címre. Amennyiben az elektronikusan benyújtandó anyag nagyobb, mint 30 MB, akkor egy tömörített állományba, összecsomagolva fájlküldő segítségével kérjük megküldeni.

A benyújtott ajánlatra kérjük ráírni: „Grafikus: pályázó neve”

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Kistárgyalóban, ahol az ajánlattevők neve, címe és az ajánlati ár kerül ismertetésre. Az ajánlatok bontásán az ajánlattevők és az ajánlatkérő képviselői lehetnek jelen.

Ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot az ajánlattevőkkel az esetleges tárgyalásra, vagy annak mellőzésére.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati ár és a benyújtott referenciák alapján megrendelő által megállapított alkalmasság alapján értékeli.

Értékelési szempont: 50% ár, 50% alkalmasság. Ár maximum 30 pont, alkalmasság maximum 30 pont. Az alkalmasságon belül a pontozás három szempont szerint, 1-től 10-ig terjedő pontozással történik: 1) a portfolióban benyújtott munkák minősége, 2) a korábbi, folyamatos magas színvonalú alkotói teljesítmény, 3) grafikusi szakmai tapasztalat.

Az ajánlattétel költségei a versenyeztetés eredményétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik.

Az eljárás további eseményeiről írásban kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a jelen felhívással indult versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

Tisztelettel:

Fülöp Zsolt polgármester

További cikkeink a témában